Regulamin

Założenia ogólne

Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu znajdującego się w internecie pod adresem www.tyna.info.pl (dalej jako Serwis), w tym zamawiania i przeglądania dostępnych w Serwisie wydań tytułu prasowego – „Tygodnik Nadwiślański” (e-TN), a także zakupu usługi publikacji ogłoszeń w Tygodniku Nadwiślańskim i na portalu tego pisma. Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela Serwisu, o którym mowa w pkt 2 poniżej, w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych Serwisu.

Właścicielem Serwisu jest:

Wydawnictwo Samorządowe sp. z. o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg, KRS – 0000172843, NIP – 867 000 37 66, REGON -005671549, zwana dalej Spółką.

Funkcjonalności

Użytkownik może zakupić w Serwisie dostęp do wybranych wydań tytułów prasowych, w formie wydania bieżącego, prenumeraty oraz wydań archiwalnych.

Dana prenumerata zostaje uruchomiona w chwili wpłynięcia należności za prenumeratę na konto Spółki.

Dana prenumerata zostaje przyznana Użytkownikowi na wybrany i opłacony przez niego okres czasu.

Dokonując zakupu dostępu do wybranych egzemplarzy tytułów prasowych Użytkownik:

  • otrzymuje możliwość zapoznania się z treścią tytułów prasowych poprzez ich pobranie w formie pliku PDF
  • nie uzyskuje praw autorskich do elementów ani całości danych egzemplarzy tytułów prasowych
  • nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości danych egzemplarzy tytułów prasowych w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie
  •  
  • wyraża zgodę na przesyłanie informacji o promocjach e-TN drogą mailową.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych Spółka zastrzega sobie:
możliwość przyjmowania zamówień na prenumeratę pod adresem redakcja@tyna.info.pl.

Użytkownik będący konsumentem wyraża zgodę na świadczenie zakupionych usług, o których mowa w pkt 2 ppkt a) – d) powyżej, już z momentem dokonania płatności i co za tym idzie wyłączone jest prawo Użytkownika do odstąpienia od odnośnej umowy na usługę dostępu w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia przewidziane przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00.22.271 ze zmianami).

Reklamacje

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez Spółkę lub niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji.

Jeśli produkt ma wadę Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy. Reklamacje można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail redakcja@tyna.info.pl.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Prawa autorskie

Użytkownik może korzystać z egzemplarzy tytułów prasowych, do których uzyskał dostęp, jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Zabronione jest w szczególności udostępnianie publicznie utworów lub ich części poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w Ustawie.

Aktualna cena wydania bieżącego prenumeraty oraz wydania archiwalnego znajduje się na stronie danego tytułu.

Postanowienia końcowe

Spółka uprawniona jest do czasowych przerw w świadczeniu usług związanych z funkcjonowaniem Serwisu, co objawiać się może przerwami lub opóźnieniami w ich funkcjonowaniu w ogóle, lub odnośnie ich poszczególnych funkcjonalności.

Wsparcie, pomoc techniczną oraz kontakt ze Spółką w sprawie dostępności tytułów prasowych Użytkownik może uzyskać pod adresem nieckarz@tyna.info.pl i numerem telefonu 601 860 032.

Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez Spółkę w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach na stronach internetowych Serwisów.

Przewiń na górę